Partnerët:

Ministria e Shëndetësisë e Bosnje-Hercegovinës

Shoqata për Promovimin e Zhvillimit Lokal dhe Arsimit MSC

Universiteti Politeknik ( Itali)

Agjensia e akreditimit të institucioneve shëndetësore të Serbisë

Ministria e Shëndetësisë, Mal i Zi

Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Kroacisë

Tetras këshilluese të biznesit, kompani me përgjegjësi të kufizuar, Slloveni

Spitali Rajonal Durrës, Shqipëri

Qendra e promovimittëbiznesit dhe ekonomisë, Shqipëri

Kooperativa Sociale COOSS, Itali

Spitali Marche Nord, Itali

CNR Këshilli Kombëtar i Shkencës - Instituti IFC i Fiziologjisë Klinike, Itali

InnoPolis - Qendra për Inovacione dhe Kulturë, Greqi

Universiteti Jon, Greqi