Projekti ADRIHEALTHMOB për shëndet të sigurtë në udhëtim...

AdriHealthMob ka për qëllim zhvillimin e një modeli ndërkufitar të shërbimeve të qëndrueshme dhe efikase të transportit për shëndetin dhe sektorit të kujdesit, në mënyrë që të përmirësojë lëvizjen e pasagjerëve (Banorët / turistët / përdoruesit / pacientë) dhe për të përmirësuar qasjen në shërbime shëndetësore dhe të kujdesit në sajë të një sistemi më efikas dhe efektiv të transportit.

Objektiva specifike: 

1. Për të zhvilluar dhe vënë në jetë një sistem të aftë për të mbledhur, sistemimuar dhe analizuar të dhëna, informacione, dokumente, politikat, financiare shfaqje dhe strategjitë operative, me qëllim të planifikohet një model sa më funksional të transportit ndërkufitar të lidhur me kujdesin për shëndetin e përdoruesve të tij.

2. Të futen sisteme të përparuara ITC në kujdesin shëndetësor duke e fokusuar lëvizjen nëpër makro-rajonit të Adriatikut, me qëllim për të përmirësuar, racionalizuar dhe për të optimizuar lloje të ndryshme të transfertave ndërkufitare në rrafshin Pasagjer- Kujdes shëndetësor 

3. Të modernizojë / përshtatur infrastrukturat fizike duke i bërë ato të arritshme për shëndetin dhe kujdesin në kuadër të mobilitetit ndërkufitar dhe të përmirësimit të aksesit për shëndetin dhe kujdesin.

4. Të promovojë rregullat e përbashkëta, protokolle dhe planifikim të shërbimeve të transportit për shëndetin dhe kujdesin, duke çuar në lëvizshmëri sa më efikase , duke i përshtatur me modele të ndryshme të transportit.

5. Të identifikojë dhe të ndajë përvojat më të mira në rajonin e Adriatikut në gjendje që të shkohet drejt nje modeli më të qëndrueshëm të transportit, duke krijuar një rrjet të lëvizshmërisë inovative të arritshme në nivel ndërkufitar.

6. Të hedhë në diskutim dhe zbatim apo testim ndërmjet partnerëve iniciativa pilot të transportit të qëndrueshëm 

7. Ti sigurojë grupeve të interesit Adriatik dhe vendimmarrësve me propozime, udhëzimet dhe rekomandimet për një strategji të qëndrueshme ndërsektoriale apo të integruar transportit ndër kufitar dhe sistemit të kujdesit shëndetësor të lidhur me të.