Karta e te drejtave te femijeve te shtruar ne spital

 

      SPITALI  RAJONAL DURRES

Karta e te drejtave te femijeve te shtruar ne spital.

☼.Femija shtrohet ne spital vetem ne ato raste kur kujdesi per te cilin ai ka   

     nevoje nuk mund ti ofrohet ne shtepi ose repartin ditor.

 

☺.Femija ka te drejte te kete prane njerin nga prinderit gjate kohes se qendrimit 

     ne spital.

 

♠. Spitali u krijon lehtesira e kushte prinderve per te qendruar prane femijeve te 

    tyre .

 

♪. Prinderit e femijet sipas moshes kane te drejte te informohen mbi semundjen 

    dhe trajtimin e saj ne menyre te kuptueshme e te pershtatshme, cdo vendim   

    mbi shendetin e femijes udhehiqet nga interesi me i larte i femijes duke  

    synuar pakesimin apo zbutjen ne minimum te stresit fizik, emocional,  

    psikologjik dhe te dhimbjes per femijen.

 

♠. Prinderit informohen mbi rregullat e jetes ne spital me qellim qe te marrin 

    pjese aktive ne kujdesin ndaj femijes se tyre.

 

♠. Prinderit kane te drejten e pjesmarrjes se tyre ne vendimet e lidhura me 

    kujdesin shendetsor qe i ofrohet femijes per tu bere pjese e procesit te   

    trajtimit pa dallim e nenvlersim si dhe te informohen me pare ne menyre te 

    kuptueshme e te pershtatshme mbi semundjen e trajtimin qe I ofrohet .

 

☺.Çdo femije duhet te mbrohet ndaj cdo lloj ekzaminimi dhe trajtimi i 

     panevojshem.

 

♫. Femijet e shtruar duhet te vizitohen nga te afermit e tyre per te cilet nuk ka   

     kufizim moshe .

 

☼.Spitali i ofron femijeve nje mjedis te parashikuar posacerisht te paisur te      

     sigurt per te plotesuar jo vetem nevojat mjeksore por edhe ato lojra zbavitje   

     dhe aktivitete edukuese ne perputhje me moshen dhe gjendjen etyre   

     shendetsore .

 

♣. Femijeve I ofrohet kujdesi nga nje personel I kualifikuar dhe me aftesi per tju 

     pergjigjur ,nevojave fizike emocionale e psikologjike.

 

◙. Gjate te gjithe kohes femijet trajtohen me takt e me mirkuptim,ne cilendo 

     rrethane qofshin zbatohet intimiteti i tyre .

 

☻.Sherbimi shendetsor paresor dhe spitalor organizohen ne menyre te tille qe 

     te sigurojne per femijet vazhdimsine e kujdesit.