Konferenca e 7 mediko-kirurgjikale

U zhvillua sot në Spitalin Rajonal të Durrësit, Konferenca e 7 Mediko-Kirurgjikale, me mbështetjen e projektit AdriHealthMob. Mes tematikave të shumta mbi ndërhyrjet kirurgjikale, diabetin, sëmundjet kancerogjene, politraumat etj mjekët shkëmbyen eksperiencat mes tyre dhe partnerëve ndërkombëtarë. Synimi i projektit është ofrimi i një shërbimi cilësor shëndetësor edhe gjatë kohës kur pacientët janë në udhëtim.

Read more: Konferenca e 7 mediko-kirurgjikale

Lënda: Thirrje Interesi për “ Organizimin dhe mbajtjen e nje aktiviteti dy ditor per tu mbajtur ne Sallen e Telemjekesise ne Spitalin Rajonal Durres ne datat 18-19 Nentor 2015 ne kuader te Projektit“AdriHealthMob”


Durrës, me: 26/10/2015

Lënda: Thirrje Interesi për “ Organizimin dhe mbajtjen e nje aktiviteti dy ditor per tu mbajtur ne Sallen e Telemjekesise ne Spitalin Rajonal Durres ne datat 18-19 Nentor 2015 ne kuader te Projektit“AdriHealthMob” me teme :
Workshop mbi Ekokardiografine nga zemra fetale tek zemra e te porsalindurit
Konferenca Mediko-Kirurgjikale mbi praktika me te mira mjeksore ne dobi te levizshmerise se pacienteve turiste ne Spitalin Rajonal te Durresit e me gjere

Në kuadër të partneritetit në projektin AdriHealthMob i financuar nga Programi IPA Adriatic Cross Border Cooperation 2007-2013 dhe kod 1°STR/009, Spitalin Rajonal Durres kerkon nje shoqeri te specializur ne organizimin e Eventeve per aktivitetin dy ditor si me lart, për projektin AdriHealthMob.
Procedurat e Aplikimit:
Aplikimet duhet te jenë ne anglisht dhe të përmbajnë.
Nje oferte teknike dhe nje oferte financiare, e cila duhet te dorezohet ne zarfa te ndara dhe te permbaje nje pale dokumenacion te shenuar si “Origjinal “ dhe tre kopje te shenuara “Kopje”.
Per me teper informacion mbi mbi permbajtjen e dosies se Tenderit dhe rregullat e pergjithshme te tij, ju lutem referojuni :
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=3
Kandidatet e interesuar janë te ftuar të dorëzojnë aplikimet e tyre në një zarf të mbyllur ku te specifikohet:
a) Adresa e aplikantit te interesuar ;
b) Kodi i refernces per proceduren e siperpemendur te tenderit
c) Fjalet ‘Not to be opened before the tender-opening session’ dhe ekuivalentja fraze ne shqip “Mos te hapet perpara fazes se hapjes se ofertave te tenderit”
d) Emri i shoqerise se interesuar.
për projektin AdriHealthMob “ në adresën e mëposhtme :

Mr. Ardian Peza
Project Manager
AdriHealthMob project
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Spitali Rajonal Durrës
Rr.”A.Goga”,L.Nr.8 Durrës
Aplikimet pranohen deri më dt 10.11.2015, brenda orës 14:00.Do të shqyrtohen vetëm aplikimet që mbërrijnë brenda këtij afati.
Për më shumë informacion mbi dosjen e plote te tenderit si dhe kërkesave dhe afateve te kohëzgjatjes se kontratës, referojuni Termave te Referencës se publikuar këtu , apo kërkoni një informacion me te plote rreth dosjes se tenderit ne adresën elektronike: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Durres Regional Hospital
Str.”A.Goga”,L.Nr.8, Durres
Durres, 26th October 2015
Subject: Call for interest for “Organization and hosting a two Days Event, International Conference on Tourist Health&Care Mobility and best Medical Practice in Durres Regional Hospital and Local Training Workshop on Fetal echocardiography on 18-19 November 201, in the framework of “AdriHealthMob” project”, helded by Durres Regional Hospital.

Reference: IPA Adriatic CBC/ AdriHealthMob/ 1°STR/009/ STP/5

In the context of the partnership in the AdriHealthMob project financed under the Programme of IPA Adriatic Cross Border Cooperation 2007-2013, Durres Regional Hospital need assistance from an Event Management Company or similar, to organise the two days event mentioned above.
Application Procedure:
The tender must comprise of a Technical offer and a Financial offer, which must be submitted in separate envelopes (see clause 8). Each Technical offer and Financial offer must contain one original, clearly marked ‘Original’, and 3 copies, each marked ‘Copy’.
For more information regardin the tender dossier please refer to http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=3

Interested candidates are invited to submit their application in a sealed envelope indicating:
a) the address for submitting tenders indicated above;
b) the reference code of the tender procedure
c) the words ‘Not to be opened before the tender-opening session’ and equivalent phrase in Albanian “Mos te hapet perpara fazes se hapjes se ofertave te tenderit”
d) and the name of the tenderer.
at the following address :
Mr. Ardian Peza
Project Manager
AdriHealthMob project
Durres Regional Hospital
Str.”A.Goga”,L.Nr.8, Durres
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The deadline for the submission of the applications is 10.11.2015, 14:00 hr. Only applications received prior to this deadline will be considered.

For more information and duration of the assignment please refered to the TORs (Terms of Reference) or request the full tender dossier at the adress: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ndihma e pare ne rast renie nga lartesia

Trajnimi 3-ditor I ekipit të kryqit të kuq austriak, u përmbyll me sukses me këtë demonstrim në terren të urgjencës. Mjekët improvizuan rënien e një personi nga lartësia, ardhjen në kohë rekord të ambulancës dhe dhënien e ndihmës së parë. Ekipi tregoi se si duhet lëvizur I aksidentuari dhe vendosur në barrelë, për të mos u dëmtuar gjatë transportit.

Read more: Ndihma e pare ne rast renie nga lartesia