Thirrje Interesi për Ekspert ne Menaxhimin dhe Monitorimin e Projekteve, i cili do te mbështesë Spitalin Rajonal Durrës për projektin “Modeli i Adriatikut për një Lëvizshmëri te Qëndrueshme ne Sektorin e Kujdesit Shëndetësor (AdriHealthMob).”

Durrës, më:31/01/2014
Lënda: Thirrje Interesi për Ekspert ne Menaxhimin dhe Monitorimin e Projekteve, i cili do te mbështesë Spitalin Rajonal Durrës për projektin “Modeli i Adriatikut për një Lëvizshmëri te Qëndrueshme ne Sektorin e Kujdesit Shëndetësor (AdriHealthMob).” 
Në kuadër të partneritetit në projektin AdriHealthMob i financuar nga Programi IPA Adriatic Cross Border Cooperation 2007-2013 dhe kod 1°STR/009, Spitalin Rajonal Durrës shpall vendin vakant për Ekspert ne Menaxhimin dhe Monitorimin e Projekteve për projektin AdriHealthMob. 

Procedurat e Aplikimit: 
Aplikimet duhet te jenë ne anglisht dhe të përmbajnë.
Curriculum Vitae
Kopje të diplomave
Kopje të dëshmive dhe eksperiencave të punës

Kandidatet e interesuar janë te ftuar të dorëzojnë aplikimet e tyre në një zarf të mbyllur ku te specifikohet pozicioni “Ekspert ne Menaxhimin dhe Monitorimin e Projekteve për projektin AdriHealthMob “ në adresën e mëposhtme : 
Alma Tedeschini 
Z/V Drejtore e Edukimit ne Vazhdim 
Spitali Rajonal Durrës
Rr.”A.Goga”,L.Nr.8 Durrës 
Aplikimet pranohen deri më dt 03.03.2014, brenda orës 14:00.Do të shqyrtohen vetëm aplikimet që mbërrijnë brenda këtij afati.

Për më shumë informacion mbi dosjen e plote te tenderit si dhe kërkesave dhe afateve te kohëzgjatjes se kontratës, referojuni Termave te Referencës se publikuar këtu , apo kërkoni një informacion me te plote rreth dosjes se tenderit ne adresën elektronike: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klikoni ketu per te shkarkuar Termat e References  


Subject: Call for interest for Senior Expert in Project Management $ 
Monitoring to support Durres Regional Hospital in 
AdriHealthMob project.

Reference: IPA Adriatic CBC/ AdriHealthMob/ 1°STR/009/ CNP/1 
In the context of the partnership in the AdriHealthMob project financed under the Programme of IPA Adriatic Cross Border Cooperation 2007-2013, the Durres General Hospital has a vacancy for the position of the Senior Expert in Project Management $ Monitoring for AdriHealthMob project. 

Application Procedure: 
The application should contain 
Curriculum Vitae
Copy of University diplomas
Any other supporting documentation
Interested candidates are invited to submit their application in a sealed envelope indicating the position “Senior Expert in Project Management $ Monitoring for AdriHealthMob project “ at the following address : 

Alma Tedeschini 
Deputy Director 
Durres Regional Hospital
Str.”A.Goga”,L.Nr.8, Durres
The deadline for the submission of the applications is 03.03.2014, 14:00 hr. Only applications received prior to this deadline will be considered.
For more information and duration of the assignment please refered to the TORs (Terms of Reference) or request the full tender dossier at the adress: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Click here to download Terms of Reference