Baza Ligjore

-Ligjet

1. Ligji nr.10107 date 30.03.2009, Per kujdesin shendetesor ne Republiken e Shqiperise, i ndryshuar.pdf

2. Ligji nr.9106 date 17.07.2003, Per sherbimin spitralor ne Republiken e Shqiperise, i ndryshuar.doc

3. Ligji nr.10138 date 11.05.2009, Per shendetin publik, i ndryshuar.pdf

4. Ligji nr.123.2014, Per urdhrin e mjekeve ne Republiken e Shqiperise.pdf

5. Ligji nr.9150 date 30.10.2003, Per urdherin e farmacisteve ne Republiken e Shqiperise.pdf

6. Ligji nr.9718 date 19.04.2007, Per urdhrin e infermierit ne Republiken e Shqiperise, i ndryshuar.pdf

7. Ligji nr .9323, date 25.11.2004 ,Per barnat dhe sherbimin farmaceuti, i ndryshuar.docx

8. Ligji nr.7870, date 13.10.1994, Per sigurimet shendetesore ne Republiken e Shqiperise, i ndryshuar.docx

9. Ligji nr.9936 date 26.06.2008, Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise, i ndryshuar.doc

10. Ligji nr.10296 date 08.07.2010, Per menaxhimin financiar e kontrollin.doc

11. Ligji 76.2014, Per disa shtesa dhe ndryshime ne Ligjin nr.9636 date 06.11.2006 Per mbrojtjen e shendetit nga produktet e duhanit.pdf

12. Ligi nr.9367 date 07.04.2005.Per parandalimin e konfliktit te interesave ne ushtrimin e funksioneve publike, i ndryshuar.doc

13. Ligji nr.10279, date 20.05.2010, Per kundravajtjet administrative.doc


2-VKM

1. VKM nr.560 date 23.10.2000, Per miratimin e projektit pilot per perfshirjen e Spitalit Rajonal Durres ne Skemen e Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor, i ndryshuar

2. VKM nr.237 date 12.04.2006, Per disa ndryshime ne VKM nr.560 date 23.10.2000

3. VKM nr.76 date 19.01.2007, Per disa ndryshime dhe shtesa ne VKM date 23.10.2000

4. VKM nr. 112 date 22.02.2006, Per kohen e punes dhe te pushimit ne sistemin e shendetesise.

5. VKM nr.54 date 05.02.2014, Per percaktimin e kritereve te procedures e te menyres se dhenies me qira, enfiteoze apo kontrata te tjera te pasurise shteterore.

3-Urdher dhe Udhezime

1. Udhezim nr.558 date 26.10.2009, Per regjistrimin, identifikimin dhe levizjen e pacientit brenda institucioneve shendetesore, ne zbatim te sistemit te referimit.pdf

2. Urdher nr.559 date 26.10.2009, Per aplikimin e tarifave per sherbimet mjekesore.pdf

3. Urdher nr.526 date 12.10.2009, Per zbatimin e sistemit te referimit te pacienteve ne sherbimin shendetesor.pdf

4. Tarifat per Pacientet e pasiguruar dhe ata qe nuk respektojne sistemin e referimit.docx

Udhezimi nr.30 date 27.12.2011, Per menaxhimin e aktiveve ne njesite e sektorit publik.pdf

  

4-Rregullore

1. Rregullore e Funksionimit Teknik

2. Rregullore e Funksionimit Ekonomiko-Financiar

3. Rregullat mbi Marredheniet e Punes te Personelit 

4. Kriteret e Vleresimit te Performances ne SRD

 

----------------------------------------------------------------

Kodi i Etikes dhe Deontologjise Mjekesore

Kodi Etikes