Shërbimi i Pediatrisë

Pranë shërbimit të pediatrisë funksionojnë edhe kabinetet për patologji të ndryshme të lindura dhe të fituara:

 

1.Kabineti i sëmundjeve të gjakut  e qendra e drepanotalasemive 

2.Kabineti i Neuro pediatrisë (epilepsitë,trisomitë,autizmi).

3.Kabineti Nefropediatrisë (glomerulonefritet,infeksionet urinare).

4.Kabineti Kardiopative të lindura e të fituara.

5.Kabineti Sëmundjeve infektive.  

6.Kabineti Pneumoalergologjisë 

7.Kabineti për konsulta nga referimet .